Algemene Consumentenvoorwaarden Groenkeur
AV CZ/82 december 2008
Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Groenkeur zijn tot stand gekomen in
overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking
per 1 januari 2009. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene
Voorwaarden vermeld wordt.
2
Inhoud
ARTIKEL 1 – Definities 3
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid 3
ARTIKEL 3 – Het aanbod / de offerte 3
ARTIKEL 4 – De overeenkomst 5
ARTIKEL 5 – Duur en beëindiging van de overeenkomst 5
ARTIKEL 6 – Onderhoudswerkzaamheden 5
ARTIKEL 7 – De prijs en de prijswijzigingen 5
ARTIKEL 8 – De aflevering / de levertijd 6
ARTIKEL 9 – Conformiteit 6
ARTIKEL 10 – Opschorting 6
ARTIKEL 11 – Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden 7
ARTIKEL 12 – Afspraken door personeel 7
ARTIKEL 13 – De betaling 7
ARTIKEL 14 – Niet-tijdige betaling 8
ARTIKEL 15 – Eigendomsvoorbehoud en -overdracht 8
ARTIKEL 16 – Groenkeur Garanties 8
ARTIKEL 17 – Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging 10
ARTIKEL 18 – Aansprakelijkheid 10
ARTIKEL 19 – Klachten 11
ARTIKEL 20 – Geschillenregeling 11
ARTIKEL 21 – Nakomingsgarantie 12
ARTIKEL 22 – Afwijking 12
ARTIKEL 23 – Wijziging 12
ARTIKEL 24 – Slotbepaling 13
3
ARTIKEL 1 – Definities
In deze Algemene Consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:
De Groenkeur-ondernemer: de ondernemer, natuurlijk of rechtspersoon, die deelnemer
is aan Stichting Groenkeur en die de navolgend genoemde
werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.
Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voorof
in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van
tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten.
Het leveren van benodigde levende of dode materialen
voor genoemde werkzaamheden.
Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of
begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze
werkzaamheden.
Materialen: Levende materialen: producten en artikelen die verzorging
en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te
groeien en/of om tot ontwikkeling te komen;
Zand, grond, teelaarde en compost;
Dode materialen: alle overige producten en materialen
welke binnen het vakgebied van de Groenkeurondernemer
vallen.
Consument Iedere natuurlijke of rechtspersoon die – niet handelend in
de uitoefening van een beroep of bedrijf – een
overeenkomst sluit met Groenkeur-ondernemer.
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de Groenkeur-ondernemer
doet en op alle overeenkomsten die tussen Groenkeur-ondernemer en consument
worden gesloten.
ARTIKEL 3 – Het aanbod / de offerte
1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de Groenkeur-ondernemer de plicht
zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband
houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht de Groenkeurondernemer
deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de Groenkeurondernemer
aan de consument vooraf de offertekosten en ontwerpkosten
bekend.
2. De Groenkeur-ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel
elektronisch uit.
3. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende
30 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt.
4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren
goederen en/of te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid
door de consument aan de Groenkeur-ondernemer verstrekte informatie. Deze
omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van
het aanbod door de consument mogelijk te maken.
4
5. Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen alsmede
een indicatie van het moment van oplevering.
6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de
prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden
gehanteerd: aanneemsom of regie.
a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag
overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht, inclusief
BTW.
b. Bij de prijsvormingmethode regie doet de Groenkeur-ondernemer een
nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief BTW (o.a. uurtarief en
eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De Groenkeur-ondernemer
kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten
uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van
werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief
BTW. Aan de consument wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht
dat de Groenkeur-ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip
van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
7. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
8. Het aanbod gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een
exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
9. De Groenkeur-ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste
verzoek van de Groenkeur-ondernemer onverwijld teruggegeven te worden,
onverminderd andere aan de Groenkeur-ondernemer ten dienste staande
wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
10. Het is de consument verboden materiaal van de Groenkeur-ondernemer waarop
intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen,
openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van
de Groenkeur-ondernemer. Indien de opdracht voor de uitvoering van de
werkzaamheden niet aan de Groenkeur-ondernemer wordt verstrekt, zal de
offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen
na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan de
Groenkeur-ondernemer retour worden gezonden. Aan de consument is het
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende,
niet toegestaan het ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
11. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, zal de consument, de
vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten
aan de Groenkeur-ondernemer vergoeden in geval de Groenkeur-ondernemer
wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het
verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.
5
ARTIKEL 4 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de
consument. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van
elektronische opdrachtverlening stuurt de Groenkeur-ondernemer een
elektronische bevestiging naar de consument.
2. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.
3. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en
op het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met
uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties,
afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens
binden de Groenkeur-ondernemer niet.
5. De Groenkeur-ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele
graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling
en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie
daaromtrent aan de Groenkeur-ondernemer te verstrekken.
6. De Groenkeur-ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet
aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog
onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke
gevolgen van die schade.
ARTIKEL 5 – Duur en beëindiging van de overeenkomst
De consument kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet
tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een
overeenkomst voor onbepaalde tijd kan hij met inachtneming van een redelijke
termijn opzeggen.
ARTIKEL 6 – Onderhoudswerkzaamheden
Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De
overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd – bij voorkeur schriftelijk –
met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, waarna de wederpartij de
opzegging schriftelijk zal bevestigen.
ARTIKEL 7 – De prijs en de prijswijzigingen
1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief
BTW. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien kunnen
worden doorberekend aan de consument. De Groenkeur-ondernemer is
gerechtigd andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan
na het tot standkomen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de
consument door te berekenen. Indien de Groenkeur-ondernemer dit doet binnen
3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de consument het recht de
overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8
dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst
op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.
6
2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou
volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou
volgen, als minderwerk.
3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de
hoofdsom, van te voren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd en
na akkoord worden uitgevoerd.
ARTIKEL 8 – De aflevering / de levertijd
Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke
oplevering aan de consument. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd
wanneer de Groenkeur-ondernemer, na de uitvoering van de werkzaamheden,
schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn
uitgevoerd. Verder worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer de
consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door
ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt
beschouwd.
ARTIKEL 9 – Conformiteit
1. De Groenkeur-ondernemer staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door
hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de
offerte. De Groenkeur-ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een
kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost,
funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van
wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming
respectievelijk het gebruiksdoel.
2. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en
door hem verwerkte levende materialen wordt door de Groenkeur-ondernemer,
mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van
uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van
overmacht.
3. In die gevallen van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel
bij overmacht zal de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de
prijs van die levende materialen worden vergoed, alsmede maximaal 10% van de
beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.
4. De Groenkeur-ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van
de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan
zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of
derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de Groenkeurondernemer
in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
ARTIKEL 10 – Opschorting
1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de
Groenkeur-ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door
overmacht nakoming van de verplichtingen van de Groenkeur-ondernemer niet
mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
7
schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht de
Groenkeur-ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd het
reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De consument is in dat geval
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
2. Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat de
Groenkeur-ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan
uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument
niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
3. Indien naar het oordeel van de Groenkeur-ondernemer de uitvoering van
werkzaamheden, tengevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet
tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de consument recht geeft
op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die
omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de Groenkeur-ondernemer het recht
de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd,
verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of
de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.
4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de Groenkeurondernemer
tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen
worden uitgevoerd neemt de Groenkeur-ondernemer onmiddellijk contact op
met de consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende
uitvoering.
ARTIKEL 11 – Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden
De Groenkeur-ondernemer zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde
verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn
werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte
opgenomen en zijn voor rekening van de consument. Onvoorziene milieuaspecten die
zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk conform artikel 7
lid 2 en 3, bij de consument in rekening gebracht.
ARTIKEL 12 – Afspraken door personeel
Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de
Groenkeur-ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel
elektronisch heeft bevestigd.
ARTIKEL 13 – De betaling
1. Alle werkzaamheden welke door de Groenkeur-ondernemer geschieden, worden –
voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom
en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd
de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door Groenkeur-ondernemer
geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Facturen dienen te zijn betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.
4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens
de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
8
5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in de offerte.
Personeelsleden van de Groenkeur-ondernemer zijn niet bevoegd betalingen in
ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden
gemachtigd.
6. Bij koop heeft de Groenkeur-ondernemer het recht de consument tot
vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
ARTIKEL 14 – Niet-tijdige betaling
1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Dit
verzuim wordt niet opgeheven doordat de Groenkeur-ondernemer na het
verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering zendt en (daarmee) de
opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze
herinnering te betalen.
2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de
Groenkeur-ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het
verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
3. Bij niet-tijdige betaling heeft de Groenkeur-ondernemer het recht de nakoming
van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.
4. Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten
laste van de consument.
ARTIKEL 15 – Eigendomsvoorbehoud en -overdracht
1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven
eigendom van de Groenkeur-ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet geheel
zijn betaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de Groenkeur-ondernemer op de
geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt de
Groenkeur-ondernemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende
zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de Groenkeurondernemer,
tot zekerheid van al hetgeen de consument, uit welke hoofde dan
ook, aan de Groenkeur-ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het
geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het
recht van hypotheek worden gevestigd.
ARTIKEL 16 – Groenkeur Garanties
Binnen het vakgebied Tuinaanleg en Tuinonderhoud gelden de volgende garanties:
1. De Groenkeur-ondernemer garandeert gedurende een termijn van 12 maanden dat
op aangebrachte bestrating, halfverharding, vlonders, terrassen en gazons het
hemelwater, 24 uur na de laatste regenbui, niet in hoogte meetbaar aanwezig is.
De Groenkeur-ondernemer treft, op verzoek van de consument, binnen de
garantietermijn van 12 maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen.
2. De Groenkeur-ondernemer garandeert op geleverde schuttingen, pergola’s en
bouwwerken een garantietermijn welke minimaal gelijk is aan die van de
fabrikant. De constructie blijft minimaal 12 maanden in stand. De Groenkeurondernemer
treft, op verzoek van de consument, binnen de garantietermijn van 12
maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen.
9
3. De Groenkeur-ondernemer verstrekt gedurende een termijn van 12 maanden
garantie op geplante meerjarige beplanting, niet zijnde bollen. De Groenkeurondernemer
treft, op verzoek van de consument, binnen de garantietermijn van 12
maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen. Zo nodig vindt binnen de
garantietermijn inboet plaats (inboet is vervanging van niet aangeslagen
beplanting).
4. De Groenkeur-ondernemer verstrekt gedurende een termijn van 12 maanden
garantie op beplanting welke is geleverd als boom. De Groenkeur-ondernemer
treft, op verzoek van de consument, binnen de garantietermijn van 12 maanden,
zo mogelijk herstelmaatregelen. Zo nodig vindt binnen de garantietermijn inboet
op inboet plaats. Indien de boom voor vervanging in aanmerking komt, wordt een
zelfde soort geleverd van minstens dezelfde hoogte en omvang als vermeld in de
beplantingslijst. Indien de boom deel uitmaakt van een gelijksoortige partij wordt
bij eventuele inboet een boom geleverd die qua formaat en omvang past bij de
partij.
5. De Groenkeur-ondernemer garandeert dat van de geplante bolgewassen 90% in
bloei zal komen. Indien het eerst volgende bloeiseizoen na levering, minder dan
90% geen bloei vertoont, zal restitutie van de stukprijs volgens offerte van elke
niet in bloei gekomen bol plaatsvinden.
6. De Groenkeur-ondernemer garandeert dat de door hem aangelegde of ingezaaide
gazons binnen zes maanden bestaan uit aaneengesloten zoden. De Groenkeurondernemer
treft, op verzoek van de consument, binnen een termijn van 12
maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen.
7. Indien bij de aanleg van vijvers, zwemvijvers, zwembaden en andere
waterpartijen, folie wordt gebruikt, dan wordt er gebruik gemaakt van folie
waarop de fabrikant minstens 25 jaar garantie geeft. De Groenkeur-ondernemer
treft, op verzoek van de consument, binnen de termijn van 12 maanden, zo
mogelijk herstelmaatregelen.
8. Van genoemde garantiebepalingen en termijnen kan bij offerte geheel of
gedeeltelijk worden afgeweken, behoudens wettelijke rechten. De
garantiebepalingen blijven eveneens buiten toepassing op eenjarige- en tweejarige
planten en indien planten worden geleverd, waarvan de Groenkeur-ondernemer op
voorhand in de beplantingslijst heeft gemeld dat deze qua leefklimaat, standplaats,
bodemgesteldheid of anderszins geen redelijke kans op langdurig overleven
kunnen tegemoet zien. Invloeden van wild, (on)gedierte, ziekten, plagen,
bodemverschuivingen, buitengewone waterstanden en zo genaamde inklink op
veengronden, vallen eveneens buiten de garantie. Op vernielingen en schade van
buitenaf, zoals brand, molest, hagel en storm met een windkracht van 8 of hoger,
alsmede het niet door of vanwege de consument opvolgen van de
verzorgingsvoorschriften welke door de Groenkeur-ondernemer zijn verstrekt en
het gebruik of gebruiken van het geleverde product voor doelen waarvoor het in
rede niet is bestemd of waarvan de bestemming in de offerte is beperkt, worden
eveneens van garanties uitgesloten, net als elke andere vorm van overmacht.
10
ARTIKEL 17 – Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging
1. Bij het overlijden van de Groenkeur-ondernemer, dan wel bij liquidatie of
ontbinding van de onderneming van de Groenkeur-ondernemer, vóór de
voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene
of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de
onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de
consument aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom,
verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de
werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de
Groenkeur-ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming
van de Groenkeur-ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig de
onderhavige voorwaarden.
2. De Groenkeur-ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor
onbepaalde tijd op te schorten in geval de consument in staat van faillissement is
verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is
verklaard, alsmede in geval de consument een aanvraag tot surséance van betaling
heeft ingediend.
ARTIKEL 18 – Aansprakelijkheid
1. De Groenkeur-ondernemer is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke
tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of
eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid,
onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de Groenkeur-ondernemer, zijn
personeel of zijn eventuele onderaannemers.
2. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij
aflevering aan de consument het volgende: indien beschadiging van zaken wordt
geconstateerd dient de consument dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen.
Bovendien dient de consument zo snel mogelijk na aflevering bij de Groenkeurondernemer
hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de consument,
behoudens het daartoe bepaalde in de wet, geacht wordt de zaken te accepteren.
Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken
dient ook dit door de consument op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
3. Op de consument rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die
maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
4. De Groenkeur-ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde
aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De
schade wordt tot maximaal €1.000.000,- per gebeurtenis vergoed, onverminderd
de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de consument een hoger maximum aan
aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient de consument dit voor het sluiten
van de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan
€ 2.500.000,- worden gesteld. De Groenkeur-ondernemer sluit hiertoe in dat geval
voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor
bedrijven of beroepen.
5. De consument vrijwaart de Groenkeur-ondernemer voor aanspraken van derden
jegens de Groenkeur-ondernemer indien de Groenkeur-ondernemer schade
veroorzaakt doordat door de consument of door derden die de consument daartoe
11
heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke,
indien deze informatie wel bij de Groenkeur-ondernemer bekend ware geweest,
tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
6. De Groenkeur-ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan
opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik van of namens de consument.
7. De consument is tegenover de Groenkeur-ondernemer aansprakelijk voor schade
die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
8. De Groenkeur-ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit
verzakking van bodem/ grond of teelaarde indien deze verzakking geen verband
houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of
teelaarde.
9. De Groenkeur-ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade
voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk
of het gehele werk.
ARTIKEL 19 – Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de Groenkeur-ondernemer tijdig nadat de
consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot
gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
2. De Groenkeur-ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van
de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De
consument verleent alsdan zijn medewerking.
3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de
zaken ontslaan de consument niet om de normale zorg in acht te nemen die van
hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden
of levering van materialen.
4. Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan er toe leiden dat
de consument zijn rechten ter zake verliest.
5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
ARTIKEL 20 – Geschillenregeling
1. Geschillen tussen consument en Groenkeur-ondernemer over totstandkoming of
de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Groenkeurondernemer
te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de
consument als door de Groenkeur-ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de
Geschillencommissie Groen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den
Haag (www.sgc.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
indien de consument zijn klacht eerst bij de Groenkeur-ondernemer heeft
ingediend.
3. Nadat de klacht bij de Groenkeur-ondernemer is ingediend, moet het geschil
uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie
aanhangig worden gemaakt.
12
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie,
is de Groenkeur-ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Groenkeurondernemer
een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet
hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee
akkoord gaat. De Groenkeur-ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich
na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de
rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van
het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie
geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement
wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een
vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is
bevoegd van geschillen kennis te nemen.
ARTIKEL 21 – Nakomingsgarantie
1. Stichting Groenkeur staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen
door de Groenkeur-ondernmer, tenzij de Groenkeur-ondernemer besluit het
bindend advies binnen 2 maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de
rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na
toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in
kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 20.000,- per
bindend advies wordt dit bedrag door Stichting Groenkeur aan de consument
uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 20.000,- per bindend advies, wordt de
consument dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de consument
aangeboden zijn vordering aan Stichting Groenkeur over te dragen, waarna deze
Stichting op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening
aan de consument.
2. Stichting Groenkeur verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil
in behandeling is genomen, van één van de volgende situaties sprake is:
− Aan de Groenkeur-ondernemer is surséance van betaling verleend.
− De Groenkeur-ondernemer is failliet verklaard.
− De bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie
is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is
ingeschreven of een eerdere datum, waarvan Stichting Groenkeur
aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
ARTIKEL 22 – Afwijking
Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de Groenkeurondernemer
en de consument worden vastgelegd.
ARTIKEL 23 – Wijziging
Stichting Groenkeur zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met
de Consumentenbond.
13
ARTIKEL 24 – Slotbepaling
Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van Stichting Groenkeur
en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer
30190781.
De Beoordelingsrichtlijnen van Stichting Groenkeur, maken geen deel uit van de
algemene voorwaarden, maar zijn de norm voor het beoordelen van het werk van de
Groenkeur-ondernemer door een onafhankelijke certificatie-instelling. De consument
kan de Beoordelingsrichtlijn kosteloos verkrijgen bij Stichting Groenkeur of
downloaden van www.groenkeur.nl. Hoewel Stichting Groenkeur geen partij is bij deze
Algemene Voorwaarden en elke aansprakelijkheid uitsluit, zal elk handhavingsverzoek
los van een klacht, geschil of beroep in behandeling worden genomen. Een
handhavingsverzoek kan vorm-vrij worden ingediend bij Stichting Groenkeur, per
e-mail: info@groenkeur.nl, per telefoon: 030-6595663 of schriftelijk: Stichting
Groenkeur, Postbus 1010, 3990 CA Houten. Door het indienen van een
handhavingsverzoek wordt aan Stichting Groenkeur het verzoek gericht om te toetsen
of de Groenkeur-ondernemer zich wel houdt aan de Statuten en reglementen van
Stichting Groenkeur. Een handhavingsverzoek kan onder meer leiden tot schorsing of
extra auditering. Het handhavingsverzoek staat los van de rechten van de consument om
op inhoudelijke gronden de Groenkeur-ondernemer aan te spreken via een beroep op de
Geschillencommissie, respectievelijk de rechter.